Kõik E-poe kasutajad on allnähtuvate kasutustingimustega seotud.

1. E-POE OLEMUS (WWW.PLASTERAL.EU/TOOTED)

1.1 E-pood on Plasteral OÜ (edaspidi: Ettevõte) poolt loodud ja hallatav internetipood, kus Ettevõte müüb E-poe kasutajatele (edaspidi: Klient) tarbekaupu (edaspidi: Toode).

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Kasutustingimused kehtivad E-poest Toodete ostmisel ning reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad Ettevõtte ja Klientide vahel.

2.2. Tellimuse esitamisel nõustub Klient Kasutustingimustes sätestatuga.

2.3. Ettevõttel on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kliente e-posti teel.

3. TOODE JA HIND

3.1. E-poes kajastatud Toodete pildid on illustreerivad.

3.2. Toodete hinnad E-poes on toodud eurodes.

3.3. Transporditasu (juhul kui see lisandub) on eraldi välja toodud enne Tellimuse eest maksmist.

3.4. Ettevõttel on õigus muuta pakutavate Toodete hindu. Kliendile kehtivad hinnad, mis on E-poes avaldatud Tellimuse tegemise hetkel, v.a juhtudel, kui Toote vale hind avaldati tehnilise vea või rikke tõttu või kui Klient pidi aru saama, et tegemist on veaga (ilmselgelt vale müügihind).

3.5. Juhul kui komplekteerimisel tuleb Toode asendada (vastavalt Kasutustingimuste punktile 4.10) ning asendustoote hind on Kliendi tellitud Toote hinnast madalam, tagastab Ettevõte tellitud Toote ja asendustoote hinna vahe Kliendi pangakontole 14 tööpäeva jooksul. Juhul, kui asendustoote hind on Kliendi tellitud Toote hinnast kõrgem, on Klient kohustatud vastavas osas juurdemakse tegema.

4. TELLIMUSE ESITAMINE

4.1. Ostu tegemiseks tuleb Kliendil E-poe keskkonnas esitada Tellimus.

4.2. Klient saab E-poes Tellimusi esitada külalisena.

4.3. Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad Tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Mine maksma“.

4.4. Lisaks tuleb Kliendil Tellimuse esitamisel sisestada kohaletoimetamise aadress ning valida sobilik tarneviis.

4.5. Ettevõte ei vastuta Tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mistahes muude tagajärgede eest.

4.6. Klient tasub kogu Tellimuse eest Ettevõtte pakutavates maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et Tellimuses kajastatud Tooted, kogused ja hinnad vastavad tema tegelikule soovile.

4.7. Tellimuse kättesaamise kohta saadab Ettevõte Kliendile automaatse e-kirja koos Tellimuse kinnitusega. Kui Tellimuse kinnituses on vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), on Klient kohustatud viivitamata ühendust võtma Ettevõttega.

4.8. Ettevõte alustab Tellimuse komplekteerimist, kui Klient on tasunud kogu Tellimuse eest.

4.9. Juhul kui Ettevõte ei ole Tellimuse komplekteerimisel võimalik kliendi tellitud Toodet soovitud koguses tarnida, on Ettevõttel õigus Toode omal äranägemisel või Kliendiga telefonitsi konsulteerides asendada.

4.10. Kui Ettevõttel ei ole võimalik Toodet asendada või kui Klient Tellimuse kättesaamisel asendust heaks ei kiida ja sellest loobub, tagastatakse puuduoleva Toote maksumus Kliendi pangakontole 14 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

4.11. Ettevõttel on õigus Tellimuse täitmisest loobuda, teavitades sellest Klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul kui Ettevõte loobub Tellimuse täitmisest, tagastatakse Tellimuse maksumus Kliendile 14 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

5. SUMMADE TAGASTAMINE

5.1. Punktide 3.5 ja 4.11  alusel tagastatud summad laekuvad Kliendi määratud panga kontole. Kõik summad, mille Ettevõte Kliendile tagastab, tasub või võlgneb kantakse Kliendi panga kontole.

6. MAKSEVÕIMALUSED JA TAGASTUSED

6.1. Tellimuse eest saab tasuda E-poe keskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

6.2. Ülekanne arve alusel – klient saab ostu eest tasuda ülekandega. Peale tellimuse kinnitamist kuvatakse kliendile tellimuse viitenumber, mis tuleb lisada pangaülekande juurde.

6.3. Kõik tagastused, mida Ettevõte teeb Kliendile, tehakse Kliendi määratud arvelduskontole.

7. TELLIMUSE KÄTTETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

7.1. Tellimuse kättetoimetamine toimub vaid E-poes kirjeldatud viisidel.

8.2. Kui tellitud Tooted saadetakse Kliendile pakiautomaadiga, siis tuleb Kliendil sisestada aadress, nimi ja telefoni number.

8. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE

8.1. Tarbijast Kliendil on õigus lepingust taganeda (Toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul Toodete kättesaamisest alates, edastades selleks lepingust taganemise avalduse e-postiaadressil info@plasteral.eu. Avalduses märgib Klient arve numbri ja Toote nimetuse, millest soovib taganeda.

8.2. Tagastatavad Tooted tuleb üle anda Ettevõtte kontoris või saates muu transpordiga. Toodete tagastamisega seotud kulud kannab Klient.

8.3. Kliendil on õigus lepingust taganeda (Tooted tagastada) vaid juhul, kui Tooted on kasutamata, kahjustamata ja rikkumata ning originaalpakendis.

8.4. Juhul kui Klient on tagastatavaid Tooteid kasutanud, rikkunud või kahjustanud, on Ettevõttel õigus keelduda Toodete tagasivõtmisest.

8.5. Kui Klient on lepingust taganenud ning tagastatud Tooted on nõuetekohased, tagastab Ettevõte Kliendile Toodete maksumuse koos tagastatud Toodetelt arvestatud kohaletoimetamise tasuga 14 päeva jooksul pärast Toodete tagasivõtmist.

9. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

10.1. Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

9.2. Ettevõte ei vastuta Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Kliendi tegevusest ja/või tegevusetusest, sh Toote mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest säilitamisest (säilitamistingimuste järgimata jätmine).

9.3. Klient kohustub Ettevõtet teavitama Toote mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest, st esitama pretensiooni.

9.4. Pretensiooni saab esitada e-posti aadressile info@plasteral.eu. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, Tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

9.5. Juhul kui Klient ei ole pretensiooni korral nõus Ettevõtte pakutava lahendusega, on Tarbijast Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel.

10. VASTUTUS

10.1. Ettevõte ja Klient vastutavad teineteise ees Kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

10.2. Klient vastutab E-poe püsikliendiks registreerimise vormil või Tellimuse vormistamisel esitatud andmete õigsuse eest. Kui Klient esitab puudulikud või ebakorrektsed andmed, ei vastuta Ettevõte sellest tingitud tagajärgede eest ning Ettevõttel on õigus nõuda Kliendilt sellest tingitult tekkinud kahjude hüvitamist.

10.3. Klient vastutab E-poe veebikeskkonda sisselogimiseks vajaliku salasõna turvalise kasutamise eest ja kohustub tagama, et tema salasõna ei satu kolmandate isikute (sh alaealiste perekonnaliikmete) valdusesse.

10.4. Juhul kui Kliendil on kahtlus, et tema sisselogimisandmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Klient sellest Ettevõtet teavitama ning otsekohe salasõna muutma.

11. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

11.1. Ettevõte töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

11.2. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, ostukorvi sisu).

11.3. Ettevõte töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks), Toodete eest tasumiseks, Toodete kättetoimetamiseks ning personaalsete pakkumiste koostamiseks.

11.4. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Plaster OÜ, registrikoodiga 12228599, aadressiga Järvamaa, Mäo Keskus 75721.

11.5. Ettevõte ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

11.5.1. kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks või teenuse tarbimiseks;

11.5.2. Tellimuses sisalduvate Toodete tarnijatele (kliendi nimi, aadress ja telefoninumber) Tellimuse täitmiseks ja klienditeeninduse tagamiseks.

11.6. Punktides 11.5.1 ja 11.5.2 sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid eranditult Tellimuse täitmise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Ettevõte.

11.7. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti.

11.7. Kui Klient on avaldanud soovi saada Ettevõtte uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse Ettevõtte e-posti aadressile info@plasteral.eu või vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile.